Zakres usług

Prawo Pracy

Nasza Kancelaria gwarantuje profesjonalną obsługę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Nasz zespół świadczy doradztwo w zakresie przygotowywania umów o pracę w tym umów dla kadry zarządzającej, regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych wewnątrzzakładowych aktów. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w zakresie procedur nakładania kar porządkowych, odpowiedzialności materialnej, w tym sporządzania umów o współodpowiedzialności materialnej pracowników, jak również rozwiązywania umów o pracę, nie wyłączając zwolnień grupowych. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje ponadto doradztwo w zakresie prawa pracy przy reorganizacji spółek, zagadnień pracy tymczasowej, zatrudniania cudzoziemców oraz delegowania pracowników do pracy na terenie Unii Europejskiej. Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w sporach pracowniczych jak również wspieramy ich w negocjacjach ze związkami zawodowymi lub pracownikami.

Prawo spółek

Nasza Kancelaria doradza Klientom na etapie założenia, funkcjonowania jak również zakończenia działalności spółek i ich oddziałów. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w obsłudze korporacyjnej podmiotów zarówno polskich jak i zagranicznych. Na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej doradza w zakresie wyboru najbardziej korzystnej z punktu widzenia prawno – podatkowego formy jej prowadzenia, jak również przygotowuje wszystkie dokumenty konieczne do utworzenia nowego podmiotu. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności przygotowywanie regulaminów organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych, przygotowywanie umów z członkami organów spółek, uchwał zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, w tym udział w tych zgromadzeniach w imieniu Klientów, przygotowywanie dokumentacji związanej z dokapitalizowaniem spółek poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, udzielanie pożyczek przez wspólników, oraz wnoszenie dopłat. Nasza Kancelaria doradza w zakresie procesów reorganizacyjnych tj. w fuzjach, podziałach i przekształceniach spółek, w sprawach dotyczących sanacji sytuacji bilansowej spółek oraz w postępowaniu likwidacyjnym. Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w sądach w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały, w sporach pomiędzy wspólnikami jak również związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek oraz w sprawach o rozwiązanie spółki przez sąd.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Nasza Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie postępowania upadłościowego zarówno likwidacyjnego jak i układowego, postępowania naprawczego, postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej) oraz w zakresie międzynarodowego postępowania upadłościowego. Nasz zespół posiada ponadto doświadczenie w sprawach postępowania wszczętego po śmierci dłużnika oraz postępowania w przedmiocie pozbawienia dłużnika prawa prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, wniosków o wyłączenie z masy, sprzeciwów do list wierzytelności oraz zarzutów przeciwko planom podziału. Nasza Kancelaria oferuje pomoc w przygotowaniu planów restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw i dokumentacji koniecznej do wszczęcia postępowania naprawczego. Ponadto nasz zespół reprezentuje Klientów przed syndykiem, nadzorcą sądowym, zarządcą oraz sędzią – komisarzem, inicjuje rozmowy z wierzycielami celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu oraz negocjuje z nimi formy i zasady spłaty zadłużenia.

Prawo publiczne gospodarcze

Nasza Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa gospodarczego publicznego doradzając Klientom w sprawach związanych z reglamentacją gospodarczą. Nasz zespół asystuje Państwu m.in. w procesie uzyskiwania koncesji, zezwoleń licencji oraz zgód. Ponadto nasza Kancelaria regularnie doradza europejskim, jaki i pozaeuropejskim podmiotom jak uruchomić a następnie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej, w tym pomaga w kontaktach z urzędami i instytucjami finansowymi. Nasz zespół posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach dotyczących zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców oraz pozwoleń budowlanych.

Prawo budowlane

Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę związaną z procesem budowlanym. Doradzamy naszym Klientom w sferze zagadnień administracyjno -prawnych związanych z przygotowaniem zamierzenia budowlanego do realizacji, gwarantując pomoc w postępowaniach administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych. Również na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz na etapie jego zakończenia wspomagany naszych Klientów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, m.in. zmierzających do uzyskana zamiennego pozwolenia na budowę; pozwolenia na użytkowanie etc. Zakres naszych usług obejmuje ponadto wszechstronną pomoc prawną związaną z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów zawieranych w procesie inwestycyjnym. W szczególności posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane, w tym zawieranych w oparciu o Warunki Kontraktu FIDIC, umów o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego, umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, z uwzględnieniem umów zawieranych w procedurze zamówień publicznych. Doradzamy naszym Klientom w trakcie realizacji ww. umów, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej w sytuacjach spornych. Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, w tym arbitrażowych prowadzonych w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zamówienia publiczne

Nasza Kancelaria doradza na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również po jego zakończeniu, w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne. Zakres naszych usług obejmuje także pomoc w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż posiadamy bogate doświadczenie zdobyte w pracy z zamawiającymi. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności: sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych z zakresu zamówień publicznych, pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o zmówienie publiczne, opracowywanie i wnoszenie środków ochrony prawnej oraz reprezentowanie naszych Klientów przed KIO oraz przed Sądem, kompleksowe doradztwo na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne ze szczególnym uwzględnieniem analizy możliwości wprowadzenia zmian do umowy o zamówienie publiczne oraz udzielenia zamówienia dodatkowego i/lub uzupełniającego.

Reprezentacja przed sądami i organami administracji

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji Klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych. Posiadamy doświadczenie w zakresie zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowo-administracyjnych, jak również w postępowaniach przed organami administracji publicznej, którego zdobycie umożliwiła wieloletnia praca w organach prowadzących postępowania administracyjne. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje również doradztwo przedsądowe, w tym podejmowanie wszelkich kroków mających doprowadzić do polubownego zakończenia sporu – w trybie mediacji, ugód przedsądowych, postępowania pojednawczego. W szczególności zajmujemy się prowadzeniem spraw sądowych będących następstwem zawartych umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe i nadzór autorski, umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, a także prowadzeniem sporów z zakresu prawa pracy, prawa spółek.

Prawo ochrony środowiska

W ramach usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń, wydawanych przede wszystkim na podstawie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Prawa wodnego. W ramach powyższego przygotowujemy wnioski i prowadzimy kompleksowo postępowania w sprawach dotyczących m.in. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń wodnoprawnych, zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów, ich odzysk lub unieszkodliwienie. Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji publicznej we wszelkich sprawach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, w tym dotyczących kar i opłat oraz odpowiedzialności za szkody na środowisku; w sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu naruszeń przepisów prawa ochrony środowiska czy też dotyczących praw i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące praw lub obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska (umowy dotyczące gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej), tworzymy analizy i opinie prawne dotyczące prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pomagamy podmiotom gospodarczym w jak najmniej uciążliwy sposób i z korzyścią dla prowadzonej działalności gospodarczej, realizować obowiązki wynikające z przepisów prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska. Nasza Kancelaria oferuje również pomoc prawną przy powoływaniu fundacji, stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego obejmujących swoim przedmiotem działania zagadnienia związane z ochroną środowiska.

Prawo rodzinne i spadkowe

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego, oparte na szerokim, wieloletnim doświadczeniu. W zakres oferowanej pomocy prawnej wchodzi prowadzenie spraw o rozwód i separację, dotyczących pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, alimentacyjnych (w tym dotyczących egzekucji zobowiązań alimentacyjnych), dotyczących ustalania kontaktów z dziećmi, o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego oraz o podział majątku. Świadczymy pomoc prawną w zakresie spraw o przysposobienie, ustanowienie opieki, ubezwłasnowolnienie i ustanowienie kuratora (m.in. dla osoby nieobecnej, ułomnej, w celu reprezentowania dziecka). Kancelaria prowadzi sprawy rodzinne również dla osób przebywających czasowo bądź na stałe za granicą Polski.

W zakresie prawa spadkowego nasza Kancelaria prowadzi postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek i uznanie spadkobiercy za niegodnego. Pomagamy w możliwie najmniej uciążliwy sposób przeprowadzić postępowania w sprawach, których materia jest delikatna i wymagająca indywidualnego podejścia.

Prawo karne

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego. Nasz zespół świadczy usługi prawne na każdym etapie postępowania, w tym na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję i Prokuraturę. Zajmujemy się obroną oskarżonych przed sądami karnymi, jak również reprezentujemy naszych Klientów w procesach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje ponadto sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń.

Kontakt

Kancelaria Prawna BRUSIŁO, CHMIELARCZYK, MASTALERZ, MĄCZKA
ul. Oławska 27-29
50-123 Wrocław

+48 71 780 49 32

biuro@bcmmkancelaria.pl

Najbliższy parking w Galerii Dominikańskiej

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!